Τελευταία Νέα

Εξοικονομώ 2021

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας). 

Κατοικίες που Επιδοτούνται 

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν δύο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων: 

1. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, 

2. Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία) 

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις: 

 • Υφίσταται νόμιμα. 
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. 
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. 
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ. 

Ωφελούμενοι – Κίνητρα 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν δύο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων: 

1. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, 

2. Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία). 

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής: 

Πίνακας 2.2.2 Επιχορήγηση 

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης 
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση 
≤5.000 ≤10.000 75% 65% 
>5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60% 
>10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45% 
>20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000 45% 40% 
>30.000 >40.000 40% 40% 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι παρεμβάσεις που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων: 

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων. 

2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης. 

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης. 

4. Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού). 

Προθεσμίες 

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2021. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας ορίζεται η τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος. 

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής. 

Διαδικασία Υποβολής 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. 

Με την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα γίνεται και η λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου και υπολογίζεται αυτόματα η συνολική βαθμολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου, το δικαίωμα σε υποβληθείσα αίτηση στο Πρόγραμμα δεν μεταβιβάζεται (με εξαίρεση την περίπτωση αναγκαστικής μεταβίβασης ακινήτου λόγω αποβίωσης). 

Δικαιολογητικά 

 •   Κωδικοί Taxisnet/ 
  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση. 
  • Οικοδομική άδεια για το κτήριο που γίνεται η αίτηση επιδότησης. 
  • Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας). 
  • Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. 
  • Αντίγραφο του τελευταίου Ε1, του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. 
  • Αντίγραφο του Ε9. 
  • Για σπίτια που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2) και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο. 
  • Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία. 
  • Πρώτο πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 
  • Για πολυκατοικία πρέπει να υπάρχει απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία έχει αποφασιστεί ο εκπρόσωπος της, ο τύπος της αίτησης, αν θα γίνει λήψη δανείου και από ποια τράπεζα και το ΑΦΜ της πολυκατοικίας. 

Δικαιολογητικά για Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

 
• Στοιχεία ιδιοκτήτη 
• Στοιχεία ακινήτου 
• Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας 
• Σχέδια και οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχουν 
• Λοιπά στοιχεία εφόσον υπάρχουν (φύλλο συντήρησης λέβητα, τιμολόγια υλικών κ.ά.) 

Αναλυτικά όλος ο οδηγός εφαρμογής προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» : 

Διαβάστε το pdf