Τελευταία Νέα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που έχουν σαν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Για να επιλεχθεί μία κατοικία, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των τελευταίων τριών (3) ετών, του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. 
• Υφίσταται νόμιμα. 
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ. 
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Προγράμματος με βάση το φορολογικό έτος 2019. Οι εισοδηματικές κατηγορίες στις οποίες οι αιτούντες (ωφελούμενοι του Προγράμματος) κατατάσσονται και λαμβάνουν επιχορήγηση είναι: Δεν είναι δυνατή η επικόλληση αυτής της εικόνας από το Πρόχειρο, ωστόσο μπορείτε να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να την εισαγάγετε από εκεί.

Οι κατοικίες οι οποίες δικαιούνται επιχορήγηση είναι οι εξής: 

Μονοκατοικία: Είναι το κτήριο που περιλαμβάνεται από μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Μονοκατοικία θεωρείται και η περίπτωση κτηρίου μικτής χρήσης με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).  

Εκδίδεται ΠΕΑ: 
• για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για ολόκληρο το κτήριο ή 
• για «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για το τμήμα του κτηρίου που αφορά στη μοναδική κατοικία του κτηρίου. 

Διαμέρισμα: Είναι η κτηριακή μονάδα – ιδιοκτησία (κατοικία) εντός κτηρίου με χρήση πολυκατοικίας. Εκδίδεται ΠΕΑ για «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Πολυκατοικία» και αναγράφεται τίτλος για την κτηριακή μονάδα (π.χ. Διαμέρισμα Α1). 

Πολυκατοικία: Είναι το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτηριακές μονάδες – ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Πολυκατοικία θεωρείται και η περίπτωση κτηρίων κατοικίας που περιλαμβάνουν και χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο). Εκδίδεται ΠΕΑ: 

 
• για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Πολυκατοικία» εάν πρόκειται για ολόκληρο το κτήριο ή 
• το τμήμα του που αφορά στο σύνολο των κατοικιών του κτηρίου. 

Για τις πολυκατοικίες μπορούν να γίνουν 2 ειδών αιτήσεις: 

Τύπος Α: Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, σε συνδυασμό με τις επιμέρους αιτήσεις των μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν μη κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών. 

 
• Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. 
• Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. 
• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία. 

Τύπος Β: Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, η οποία περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα. 

 
• Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. 
• Απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο. 
• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία. 

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Οι παρεμβάσεις επιλέγονται ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. 

 
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, ώστε να δοθεί η αντίστοιχη επιχορήγηση. 

 
Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου). 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Αν η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση, κατά το φορολογικό έτος 2019 διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση, είναι κενή, ή δεν υπάρχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, τότε δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής. 

 
Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών δικαιούχων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων, μετά από συναίνεση των υπολοίπων. 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. 

2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους. 

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης. 

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ. 

5. Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας. 
• Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ 
• Συστήματα αποθήκευσης 

6. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

7.Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home). 

 
Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας. 
• Έξυπνου φωτισμού 
• Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης 
• Απομακρυσμένου Ελέγχου 

8. Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες). 

 
• Αναβάθμιση ανελκυστήρα 
• Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 50.000 €(με Φ.Π.Α.) ή τις 100.000€ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου. Ο ανώτατος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες είναι οι 80.000€. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων τού προγράμματος ανά περιφέρεια και όχι μετά τις 31/12/2021. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• Κωδικοί Taxisnet 
• Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίο του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση. 
• Οικοδομική άδεια για το κτήριο που γίνεται η αίτηση επιδότησης. 
• Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας). 
• Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. 
• Αντίγραφο του τελευταίου Ε1, του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. 
• Αντίγραφο του Ε9. 
• Για σπίτια που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2) και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο. 
• Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία. 
• Πρώτο πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 
• Για πολυκατοικία πρέπει να υπάρχει απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία έχει αποφασιστεί ο εκπρόσωπος της, ο τύπος της αίτησης, αν θα γίνει λήψη δανείου και από ποια τράπεζα και το ΑΦΜ της πολυκατοικίας. 

Δικαιολογητικά για Ενεργειακό Πιστοποιητικό 
• Στοιχεία ιδιοκτήτη 
• Στοιχεία ακινήτου 
• Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας 
• Σχέδια και οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχουν 
• Λοιπά στοιχεία εφόσον υπάρχουν (φύλλο συντήρησης λέβητα, τιμολόγια υλικών κ.α.) 

Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης από το Πρόγραμμα της δαπάνης για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών. Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του Προγράμματος, το δάνειο είναι άτοκο.